Hersteld Hervormde Kerk

Hersteld Hervormde Kerk

Tsjerkeloane 12 Wâlterswâld Dienst om 11.15 en 15.45 uur

PreviousNext

Hersteld Hervormde Kerk.

 Scriba: dhr.T.vd.Sluys,
Foarwei 7, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 0511-421123

 

Predikant: Ds. H. de Greef

Voorweg 37

9113 PB Wouterswoude.

Tel. 0511-745 091

email: hdegreef@kliksafe.nl

Kerkgeb. Tsjerkeloane 12

Dienst 11.15 en 15.45 uur

Predikant: Ds. H. de Greef
Foarwei 37, 9113 PB Wâlterswâld.

Read more

Iets, wijzigen?

vul formulier hiernaast in