Wâldhúskes Wâlterswâld

Wâldhúskes Wâlterswâld

'Wâldhúskes' zijn in deze streek een karakteristieke historische woonvorm, die vrijwel geheel is verdwenen. Ze vinden hun oorsprong in de plaggenhut en de latere spitkeet.

PreviousNext

Historie dorpsbelang

Dorpsbelang Wouterswoude is opgericht op 10 maart 1947. In gebouw Maranatha aan de Achterweg in Wouterswoude kwamen 47 stoere mannen bijeen die dit besluit namen.

De namen van de eerste bestuursleden zijn: Jan Jitzes van der Meulen(voorzitter) Jacob Boskma(secretaris), Sjoerd Baukes Visser(penningmeester), Freerk van Assen, Wiebe Bosgraaf, Minne Dantuma en Harm de Vries.

Klok

De eerste punten waar Dorpsbelang zich sterk voor zou maken waren: een nieuwe klok in de hervormde kerk, woningbouw en meer straatverlichting. De oude klok was in de oorlog door de Duitsers geroofd. Niet iedereen had in die tijd een horloge dus de werkers op het land konden door het luiden van de klok (om elf, twee en zes uur) horen hoe laat het was. Woningbouw is een onderwerp van alle tijden toen hoog op de agenda en dat is door de jaren heen zo gebleven.

De Nije Warf

In 1955 stelden de leden van Dorpsbelang voor dat er een dorpshuis moest komen, hoewel de eerste tekeningen er twee jaar later al waren duurde het nog tot 1969 voor “de Nije Warf” er stond. De naam is ontleend aan een nabijgelegen stukje land, De Warf, waar recht werd gesproken.

Meerikkerpaed

Het Meerikkerpaed is nog een zo´n onderwerp dat door de jaren heen vaak op de agenda stond,het onderhoud werd door Staatsbosbeheer niet naar de wens van de dorpelingen gedaan. Zelf pakte men dan ook wel eens de schop en snoeischaar om het pad weer begaanbaar te maken. Eind jaren negentig werd het Meerikkerpad in erfpacht over gedaan aan de gemeente, het pad werd verbreed en het onderhoud is sindsdien veel beter.

In 1990 wordt in samenwerking met de dorpsbelangen Driesum, Dantumawoude-Oost en Wouterswoude een dorpskrant voor deze dorpen opgestart. Een plan om te komen tot een dorpsvlag en wapen wordt genomen 1995, in april 1996 worden deze onthuld, bovendien werd er 1996 voor het eerst een vrouwelijk bestuurslid in het dorpsbelang gekozen.

“Ta behâld fan in leefber Wâlterswâld”

Op het 50-jarig jubileum van dorpsbelang kreeg het bestuur te horen dat Wouterswoude als tweede dorp in de gemeente in aanmerking kwam voor het leefbaarheidsproject. De gemeente gaf een ton(in guldens) om de leefbaarheid in kleine kernen te stimuleren, deze ton was bedoeld als aanjaagpremie. Hieruit werd als eerste een dorpsvisie opgesteld. Na verschillende brainstorm-avonden resulteerde dit in het rapport “Ta behâld fan in leefber Wâlterswâld”.

Het eerste exemplaar werd op 8 februari 2000 aan burgemeester Eggens overhandigd, deze onthulde later het bord Noord onder de plaatsnaam Wouterswoude. Dit was één van de wensen uit het rapport. Nieuwe fietspaden of oude herstellen was ook een mogelijk uit het rapport dat later gestalte kreeg. Zo werd een deel van de Halepaden weer hersteld, het zelfde geldt voor “ Mids yn ´e wrâld” , het nieuwe fietspad Spykhernsterpaed werd aangelegd.