Ned. Herv. Kerk (PKN),

Ned. Herv. Kerk (PKN),

Achterwei 34, Wâlterswâld. Dienst om 9.15 - 14.00 uur.

PreviousNext

Ned. Herv. Kerk (PKN),

Scriba: Dhr. D. Kooistra, De Zwette 8a, 9257 RP Noordbergum.
Tel. 0511-471881 email: d.kooistra8@kpnmail.nl

Koster: Dhr.S. vd. Veer, Achterwei 31, 9113 PP Wâlterswâld.
Tel. 0511- 423 843


 Predikant: Ds.K.H. Bogerd. Achterwei 34, 9113 PR Wâlterswâld.

Tel. 0511- 421 388.  mobiel.  06- 362 758 93

 

www.hervormdwouterswoude.nl

Dienst om 9.15 - 14.00 uur.
Achterwei 34,
9113 PR Wâlterswâld.

Read more

Iets, wijzigen?

vul formulier hiernaast in